مگابایت بر دقیقه -> گیگابیت بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابایت بر دقیقه به گیگابیت بر ثانیهاستفاده شود: 1 مگابایت بر دقیقه [MByte/min] = 0,48 گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]تبدیل مگابایت بر دقیقهبه گیگابیت بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نرخ داده'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگابایت بر دقیقه [MByte/min]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]'.