رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 مگابایت بر دقیقه [MByte/min]

=   0,48 گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابایت بر دقیقه به گیگابیت بر ثانیهاستفاده شود.


مگابایت بر دقیقه / MByte/min   ->   گیگابیت بر ثانیه / GBit/s