رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابایت بر دقیقه به گیگابیت بر ثانیهاستفاده شود: 1 مگابایت بر دقیقه [MByte/min] = 0,48 گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]


تبدیل مگابایت بر دقیقهبه گیگابیت بر ثانیه