مگابایت بر دقیقه -> کیلوبایت بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابایت بر دقیقه به کیلوبایت بر ثانیهاستفاده شود: 1 مگابایت بر دقیقه [MByte/min] = 60 000 کیلوبایت بر ثانیه [kByte/s]تبدیل مگابایت بر دقیقهبه کیلوبایت بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نرخ داده'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگابایت بر دقیقه [MByte/min]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوبایت بر ثانیه [kByte/s]'.