رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابایت بر دقیقه به کیلوبایت بر ثانیهاستفاده شود: 1 مگابایت بر دقیقه [MByte/min] = 60 000 کیلوبایت بر ثانیه [kByte/s]


تبدیل مگابایت بر دقیقهبه کیلوبایت بر ثانیه