مگابایت بر ثانیه -> بیت بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابایت بر ثانیه به بیت بر ثانیهاستفاده شود: 1 مگابایت بر ثانیه [MByte/s] = 8 000 000 بیت بر ثانیه [Bit/s]تبدیل مگابایت بر ثانیهبه بیت بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نرخ داده'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگابایت بر ثانیه [MByte/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'بیت بر ثانیه [Bit/s]'.