مگابیت بر ثانیه -> کیلوبایت بر دقیقه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابیت بر ثانیه به کیلوبایت بر دقیقهاستفاده شود: 1 مگابیت بر ثانیه [MBit/s] = 2,083 333 333 333 3 کیلوبایت بر دقیقه [kByte/min]تبدیل مگابیت بر ثانیهبه کیلوبایت بر دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نرخ داده'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگابیت بر ثانیه [MBit/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوبایت بر دقیقه [kByte/min]'.

مگابیت بر ثانیه -> کیلوبایت بر دقیقه