رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابیت بر ثانیه به کیلوبایت بر دقیقهاستفاده شود: 1 مگابیت بر ثانیه [MBit/s] = 2,083 333 333 333 3 کیلوبایت بر دقیقه [kByte/min]


تبدیل مگابیت بر ثانیهبه کیلوبایت بر دقیقه