رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابکرل به Statاستفاده شود: 1 مگابکرل [Mbq] = 74,349 442 379 182 Stat


تبدیل مگابکرلبه Stat