مگابکرل -> Stat

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابکرل به Statاستفاده شود: 1 مگابکرل [Mbq] = 74,349 442 379 182 Statتبدیل مگابکرلبه Stat:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'رادیو اکتیویته'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگابکرل [Mbq]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'Stat'.

مگابکرل -> Stat