مگابکرل -> گیگابکرل

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابکرل به گیگابکرلاستفاده شود: 1 مگابکرل [Mbq] = 0,001 گیگابکرل [Gbq]تبدیل مگابکرلبه گیگابکرل:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'رادیو اکتیویته'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگابکرل [Mbq]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گیگابکرل [Gbq]'.