رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاداراف به کیلودارافاستفاده شود: 1 مگاداراف = 1 000 کیلوداراف


تبدیل مگادارافبه کیلوداراف