رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاداراف به کیلودارافاستفاده شود: 1 مگاداراف = 1 000 کیلودارافتبدیل مگادارافبه کیلوداراف:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'الاستانس الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگاداراف'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوداراف'.

تبدیل مگادارافبه کیلوداراف