رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاژول به نانوژولاستفاده شود: 1 مگاژول [MJ] = 1 000 000 000 000 000 نانوژول [nJ]


تبدیل مگاژولبه نانوژول