رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاکاتال به میلیکاتالاستفاده شود: 1 مگاکاتال [Mkat] = 1 000 000 000 میلیکاتال [mkat]


تبدیل مگاکاتالبه میلیکاتال