مگاکاتال -> میلیکاتال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاکاتال به میلیکاتالاستفاده شود: 1 مگاکاتال [Mkat] = 1 000 000 000 میلیکاتال [mkat]تبدیل مگاکاتالبه میلیکاتال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فعالیت کاتالیزوری'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگاکاتال [Mkat]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلیکاتال [mkat]'.