مگانیوتون-متر -> پوند-اینچ

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگانیوتون-متر به پوند-اینچاستفاده شود: 1 مگانیوتون-متر [MNm] = 8 850 745,791 327 2 پوند-اینچ [lbin]تبدیل مگانیوتون-متربه پوند-اینچ:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگانیوتون-متر [MNm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پوند-اینچ [lbin]'.