مگاپاسکال -> اتمسفر فنی

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاپاسکال به اتمسفر فنیاستفاده شود: 1 مگاپاسکال [MPa] = 10,197 162 129 779 اتمسفر فنی [at]تبدیل مگاپاسکالبه اتمسفر فنی:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگاپاسکال [MPa]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اتمسفر فنی [at]'.