رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاراد به سانتیگریاستفاده شود: 1 مگاراد [Mrd] = 1 000 000 سانتیگری [cGy]


تبدیل مگارادبه سانتیگری