مگاراد -> سانتیگری

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاراد به سانتیگریاستفاده شود: 1 مگاراد [Mrd] = 1 000 000 سانتیگری [cGy]تبدیل مگارادبه سانتیگری:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دز جذبی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگاراد [Mrd]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیگری [cGy]'.