رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاوات به kcal/minاستفاده شود: 1 مگاوات [MW] = 14 330,753 797 65 kcal/min


تبدیل مگاواتبه kcal/min