مگاوات ساعت -> میلیون BTU

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاوات ساعت به میلیون BTUاستفاده شود: 1 مگاوات ساعت [MWh] = 3,412 141 633 127 9 میلیون BTU [MMBtu]تبدیل مگاوات ساعتبه میلیون BTU:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگاوات ساعت [MWh]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلیون BTU [MMBtu]'.