رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگازیمنس به میکرومهواستفاده شود: 1 مگازیمنس [MS] = 1 000 000 000 000 میکرومهو [µ℧]


تبدیل مگازیمنسبه میکرومهو