رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله µC/kg به C/kgاستفاده شود: 1 µC/kg = 0,000 001 C/kg


تبدیل µC/kgبه C/kg