رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله µC/kg به میکرورونتگناستفاده شود: 1 µC/kg = 3 875,968 992 248 1 میکرورونتگن [µR]


تبدیل µC/kgبه میکرورونتگن