رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله µC·m به mC·mاستفاده شود: 1 µC·m = 0,001 mC·m


تبدیل µC·mبه mC·m