µC·m -> mC·m

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله µC·m به mC·mاستفاده شود: 1 µC·m = 0,001 mC·mتبدیل µC·mبه mC·m:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور دو قطبی الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'µC·m'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'mC·m'.