رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


1 000 000 000 000 پیکوکاتال [pkat]
1 000 000 000 نانوکاتال [nkat]
1 000 000 میکروکاتال [µkat]
1 000 میلیکاتال [mkat]
1 کاتال [kat]
1 mol/s
0,001 کیلوکاتال [kkat]
1,0×10-6 مگاکاتال [Mkat]
1,0×10-9 گیگاکاتال [Gkat]
59 999 999,88 یکای آنزیم [U]
59 999 999,88 µmol/min

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله mol/sاستفاده شود.


mol/s