رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر آب به کیلوگرم-نیرو بر متر مربعاستفاده شود: 1 متر آب [mH2O] = 999,972 467 662 25 کیلوگرم-نیرو بر متر مربع [kgf/m²]


تبدیل متر آببه کیلوگرم-نیرو بر متر مربع