متر آب -> کیلوگرم-نیرو بر متر مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر آب به کیلوگرم-نیرو بر متر مربعاستفاده شود: 1 متر آب [mH2O] = 999,972 467 662 25 کیلوگرم-نیرو بر متر مربع [kgf/m²]تبدیل متر آببه کیلوگرم-نیرو بر متر مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'متر آب [mH2O]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر متر مربع [kgf/m²]'.