رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر در دقیقه به مایل دریایی بر ساعتاستفاده شود: 1 متر در دقیقه [m/min] = 0,032 397 436 196 489 مایل دریایی بر ساعت [nm/h]


تبدیل متر در دقیقهبه مایل دریایی بر ساعت