متر در دقیقه -> مایل دریایی بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر در دقیقه به مایل دریایی بر ساعتاستفاده شود: 1 متر در دقیقه [m/min] = 0,032 397 436 196 489 مایل دریایی بر ساعت [nm/h]تبدیل متر در دقیقهبه مایل دریایی بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'متر در دقیقه [m/min]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مایل دریایی بر ساعت [nm/h]'.

متر در دقیقه -> مایل دریایی بر ساعت