رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر در ساعت به اینچ بر ساعتاستفاده شود: 1 متر در ساعت [m/h] = 39,370 078 740 157 اینچ بر ساعت [iph]تبدیل متر در ساعتبه اینچ بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'متر در ساعت [m/h]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ بر ساعت [iph]'.

تبدیل متر در ساعتبه اینچ بر ساعت