رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر در ساعت به اینچ بر ساعتاستفاده شود: 1 متر در ساعت [m/h] = 39,370 078 740 157 اینچ بر ساعت [iph]


تبدیل متر در ساعتبه اینچ بر ساعت