رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 متر مکعب بیو اتانول

=   0,51 معادل یک تن نفت [toe]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر مکعب بیو اتانول به معادل یک تن نفتاستفاده شود.


متر مکعب بیو اتانول   ->   معادل یک تن نفت / toe