متر مکعب بیو اتانول -> معادل یک تن نفت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر مکعب بیو اتانول به معادل یک تن نفتاستفاده شود: 1 متر مکعب بیو اتانول = 0,51 معادل یک تن نفت [toe]تبدیل متر مکعب بیو اتانولبه معادل یک تن نفت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'معادل نفت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'متر مکعب بیو اتانول'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'معادل یک تن نفت [toe]'.