رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر مکعب بیو اتانول به معادل یک تن نفتاستفاده شود: 1 متر مکعب بیو اتانول = 0,51 معادل یک تن نفت [toe]


تبدیل متر مکعب بیو اتانولبه معادل یک تن نفت