رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر مکعب به فاتوم مکعباستفاده شود: 1 متر مکعب [m³] = 0,163 493 827 414 3 فاتوم مکعب [fm³]


تبدیل متر مکعببه فاتوم مکعب