رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر مکعب به گیل (ایالات متحده)استفاده شود: 1 متر مکعب [m³] = 8 453,505 675 460 7 گیل (ایالات متحده)


تبدیل متر مکعببه گیل (ایالات متحده)