رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 متر مکعب دیزل

=   980 معادل یک کیلوگرم نفت [kgoe]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر مکعب دیزل به معادل یک کیلوگرم نفتاستفاده شود.


متر مکعب دیزل   ->   معادل یک کیلوگرم نفت / kgoe