رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر مکعب دیزل به معادل یک کیلوگرم نفتاستفاده شود: 1 متر مکعب دیزل = 980 معادل یک کیلوگرم نفت [kgoe]


تبدیل متر مکعب دیزلبه معادل یک کیلوگرم نفت