رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مول درهر لیت به مولیاستفاده شود: 1 مول درهر لیت [mol/l] = 1 مولی [M]


تبدیل مول درهر لیتبه مولی