رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مول درهر متر مکعب به نانومول درهر لیتراستفاده شود: 1 مول درهر متر مکعب [mol/m³] = 1 000 000 نانومول درهر لیتر [nmol/l]تبدیل مول درهر متر مکعببه نانومول درهر لیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'غلظت مولار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مول درهر متر مکعب [mol/m³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نانومول درهر لیتر [nmol/l]'.

تبدیل مول درهر متر مکعببه نانومول درهر لیتر