رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانواهم به کیلواهماستفاده شود: 1 نانواهم [nΩ] = 0,000 000 000 001 کیلواهم [kΩ]


تبدیل نانواهمبه کیلواهم