رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوبارن به Shedاستفاده شود: 1 نانوبارن [nb] = 1 000 000 000 000 000 Shed


تبدیل نانوبارنبه Shed