رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوفاراد به استاتفاراداستفاده شود: 1 نانوفاراد [nF] = 898,795 613 877 4 استاتفاراد [statF]


تبدیل نانوفارادبه استاتفاراد