نانوگرم بر دسیلیتر -> میکروگرم بر متر مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوگرم بر دسیلیتر به میکروگرم بر متر مکعباستفاده شود: 1 نانوگرم بر دسیلیتر [ng/dl] = 10 میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³]تبدیل نانوگرم بر دسیلیتربه میکروگرم بر متر مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نانوگرم بر دسیلیتر [ng/dl]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³]'.