رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوگرم بر دسیلیتر به میکروگرم بر متر مکعباستفاده شود: 1 نانوگرم بر دسیلیتر [ng/dl] = 10 میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³]


تبدیل نانوگرم بر دسیلیتربه میکروگرم بر متر مکعب