نانوهنری -> هنری

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوهنری به هنریاستفاده شود: 1 نانوهنری [nH] = 0,000 000 001 هنری [H]تبدیل نانوهنریبه هنری:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'القاوری'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نانوهنری [nH]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'هنری [H]'.