رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوهنری به هنریاستفاده شود: 1 نانوهنری [nH] = 0,000 000 001 هنری [H]


تبدیل نانوهنریبه هنری