نانوهنری -> میکروهنری

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوهنری به میکروهنریاستفاده شود: 1 نانوهنری [nH] = 0,001 میکروهنری [µH]تبدیل نانوهنریبه میکروهنری:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'القاوری'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نانوهنری [nH]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروهنری [µH]'.