رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوژول به ترماستفاده شود: 1 نانوژول [nJ] = 0,000 000 000 000 000 009 478 171 203 133 2 ترم [thm]


تبدیل نانوژولبه ترم