رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوکاتال به میلیکاتالاستفاده شود: 1 نانوکاتال [nkat] = 0,000 001 میلیکاتال [mkat]


تبدیل نانوکاتالبه میلیکاتال