رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانولیتر به بشکه (بریتانیا)استفاده شود: 1 نانولیتر [nl] = 0,000 000 000 006 110 256 897 196 9 بشکه (بریتانیا)


تبدیل نانولیتربه بشکه (بریتانیا)