رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانولیتر به گیل (بریتانیا)استفاده شود: 1 نانولیتر [nl] = 0,000 000 007 039 015 945 570 8 گیل (بریتانیا) [gi]تبدیل نانولیتربه گیل (بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نانولیتر [nl]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گیل (بریتانیا) [gi]'.

تبدیل نانولیتربه گیل (بریتانیا)