رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانولیتر به گیل (بریتانیا)استفاده شود: 1 نانولیتر [nl] = 0,000 000 007 039 015 945 570 8 گیل (بریتانیا) [gi]


تبدیل نانولیتربه گیل (بریتانیا)