نانوماکسول -> ولت ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوماکسول به ولت ثانیهاستفاده شود: 1 نانوماکسول [nMx] = 0,000 000 000 000 000 01 ولت ثانیه [Vs]تبدیل نانوماکسولبه ولت ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شار مغناطیسی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نانوماکسول [nMx]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'ولت ثانیه [Vs]'.