رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوماکسول به ولت ثانیهاستفاده شود: 1 نانوماکسول [nMx] = 0,000 000 000 000 000 01 ولت ثانیه [Vs]


تبدیل نانوماکسولبه ولت ثانیه