رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومتر به اینچاستفاده شود: 1 نانومتر [nm] = 0,000 000 039 370 078 740 157 اینچ [in]


تبدیل نانومتربه اینچ