رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومتر به ذراع (بریتانیا)استفاده شود: 1 نانومتر [nm] = 0,000 000 000 874 890 638 670 17 ذراع (بریتانیا)


تبدیل نانومتربه ذراع (بریتانیا)