رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومتر به میکرومتراستفاده شود: 1 نانومتر [nm] = 0,001 میکرومتر [µm]


تبدیل نانومتربه میکرومتر