رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومتر مکعب به بشکه (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 نانومتر مکعب [nm³] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 008 386 414 360 576 1 بشکه (مایع ,ایالات متحده)


تبدیل نانومتر مکعببه بشکه (مایع ,ایالات متحده)