رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 نانومتر مکعب [nm³]

=   8,386 414 360 576 1×10-27 بشکه (مایع ,ایالات متحده)

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومتر مکعب به بشکه (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود.


نانومتر مکعب / nm³   ->   بشکه (مایع ,ایالات متحده)