رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومتر مربع به ثو مربعاستفاده شود: 1 نانومتر مربع [nm²] = 0,000 000 001 550 003 100 006 2 ثو مربع


تبدیل نانومتر مربعبه ثو مربع