رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 نانومولی [nM]

=   0,001 میکرومول درهر لیتر [µmol/l]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومولی به میکرومول درهر لیتراستفاده شود.


نانومولی / nM   ->   میکرومول درهر لیتر / µmol/l