رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومولی به میکرومول درهر لیتراستفاده شود: 1 نانومولی [nM] = 0,001 میکرومول درهر لیتر [µmol/l]


تبدیل نانومولیبه میکرومول درهر لیتر