رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 نانونیوتون-متر [nNm]

=   1,019 716 212 977 9×10-10 متر-کیلوگرم [mkg]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانونیوتون-متر به متر-کیلوگرماستفاده شود.


نانونیوتون-متر / nNm   ->   متر-کیلوگرم / mkg