نانونیوتون-متر -> متر-کیلوگرم

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانونیوتون-متر به متر-کیلوگرماستفاده شود: 1 نانونیوتون-متر [nNm] = 0,000 000 000 101 971 621 297 79 متر-کیلوگرم [mkg]تبدیل نانونیوتون-متربه متر-کیلوگرم:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نانونیوتون-متر [nNm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'متر-کیلوگرم [mkg]'.