رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانونیوتون-متر به متر-کیلوگرماستفاده شود: 1 نانونیوتون-متر [nNm] = 0,000 000 000 101 971 621 297 79 متر-کیلوگرم [mkg]


تبدیل نانونیوتون-متربه متر-کیلوگرم