رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


1 000 پیکورادیان [prad]
1 نانورادیان [nrad]
0,001 میکرورادیان [µrad]
1,0×10-6 میلیرادیان [mrad]
1,0×10-7 سانتیرادیان [crad]
1,0×10-8 دسیرادیان [drad]
1,0×10-9 رادیان [rad]
206,264 806 247 1 میکروثانیه قوسی
0,206 264 806 2 میلی‌ثانیه قوسی
0,000 206 264 8 ثانیه قوسی
3,437 746 770 784 9×10-6 دقیقه قوسی
5,729 577 951 308 2×10-8 درجه [°]
6,366 197 723 675 8×10-8 گرادیان
1,591 549 430 919 ×10-10 دایره کامل
5,092 958 178 940 7×10-9 نقطه قطب نما
1,018 591 635 788 1×10-6 Angular mil (NATO)
3,819 718 634 205 5×10-9 ساعت زاویه

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.