نانوسیورت بر ثانیه -> میلیسیورت بر سال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوسیورت بر ثانیه به میلیسیورت بر سالاستفاده شود: 1 نانوسیورت بر ثانیه [nSv/s] = 31,557 6 میلیسیورت بر سال [mSv/y]تبدیل نانوسیورت بر ثانیهبه میلیسیورت بر سال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'میزان تشعشع'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نانوسیورت بر ثانیه [nSv/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلیسیورت بر سال [mSv/y]'.