رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوسیورت بر ثانیه به میلیسیورت بر سالاستفاده شود: 1 نانوسیورت بر ثانیه [nSv/s] = 31,557 6 میلیسیورت بر سال [mSv/y]


تبدیل نانوسیورت بر ثانیهبه میلیسیورت بر سال