رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوولت به کیلوولتاستفاده شود: 1 نانوولت [nV] = 0,000 000 000 001 کیلوولت [kV]


تبدیل نانوولتبه کیلوولت