رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوزیمنس به مگازیمنساستفاده شود: 1 نانوزیمنس [nS] = 0,000 000 000 000 001 مگازیمنس [MS]


تبدیل نانوزیمنسبه مگازیمنس